Likvidacija družbe Rut d.o.o.

Edini družbenik v družbi Rut d.o.o. – v likvidaciji Valentin Maver je dne 8.11.2019 sprejel sklep, da družba Rut d.o.o. preneha in, da se nad družbo izvede postopek za njeno likvidacijo (redna likvidacija po določbah ZGD). Okrožno sodišče v Novi Gorici je vpisalo spremembo podatkov pri družbi Rut d.o.o. (firma, zastopnik) dne 12.11.2019 na podlagi  sklepa Srg 2019/44226. Sklep o prenehanju družbe in začetku likvidacije je bil sprejet zaradi prenehanja opravljanja poslovne dejavnosti. Za likvidacijskega upravitelja je bila imenovana družba Taljat upravljanje d.o.o., Tumov drevored 1, Tolmin. Na spletni strani Ajpes je likvidacijski upravitelj objavil poziv upnikom 14.11.2019.

V dosedanjem poteku postopka so bile podane odpovedi pogodb o zaposlitvah vsem delavcem (razen dvema, ki opravljata naloge povezane z izvedbo likvidacijskega postopka). Končani so bili začeti posli s kupcem družbo MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Šempeter pri Gorici. V teku postopka so bile prodane v glavnem vse premične stvari (ostalo je še nekaj stvari manjše vrednosti ter pisarniška oprema v upravnih prostorih ter gostinska oprema v menzi). V razmerju do upnikov se tekoče poravnavajo zapadle obveznosti in izterjujejo terjatve.

Načrt likvidacije predvideva prodajo vseh nepremičnin. Nepremičnine  se vse nahajajo v poslovno industrijskem kompleksu na naslovu Postaja 17, Most na Soči (občina Tolmin; Severna Primorska; statistična regija Goriška), ki ga sestavljajo:

  • proizvodni objekt – stavba št. 518 (novejša in starejša hala; leto izgradnje 1974, vse obnovljeno v letih 2000 in 2005; skupne višini 13,5 m, samostoječa v treh etažah, skupne površine 2.683,30 m2, vgrajeno tovorno dvigalo z nosilnostjo 1.000 kg, poleg hale je pokrita nakladalna rampa – večji šotor, v vseh prostorih so inštalacije komprimiranega zraku in centralnega odsesavanja)
  • poslovni objekt – stavba št. 519 (poslovna stavba; zgrajena 1960, v celoti obnovljena 2012; skupne višine 9,5 m, samostoječa v treh etažah, skupne površine 479,50 m2, uporabne površine 258,10 m2).

Vsi poslovni in proizvodni prostori so centralno ogrevani. Zunanja ureditev zajema asfaltirano dostopno pot, manipulativni prostor okrog poslovnega in proizvodnega objekta ter 34 parkirnih mest za vozila.

Poslovno industrijski kompleks ima dostop iz regionalne ceste Most na Soči-Čepovan in se nahaja v neposredni bližini železniške postaje Most na Soči. Kompleks ima lastno TP.

Za uporabo predmetnih prostorov so izdana uporabna dovoljenja: 351-537/01 z dne 04.11.2002, 351-481/2012 z dne 18.03.2013  in 351-187/2017 z dne 04.05.2018.

Po sedaj veljavnem OPN se kompleks nahaja na območju stanovanjskih površin, s posebnim PIP, da so na parceli objekta obstoječe proizvodne dejavnosti dovoljene vse vrste gradenj v skladu z določili za IG, za obstoječo dejavnost. Del zemljišč sodi v kategorijo kmetijskih zemljišč, in sicer v skupni izmeri 4.322 m2. Občina Tolmin je začela postopek sprememb in dopolnitev OPN s sklepom  o spremembah in dopolnitvah OPN– SD OPN-1 (ULRS 38/2017). V predmetnem postopku je v obravnavi predlog RUT d.o.o. – v likvidaciji, da se pretežni del kmetijskih zemljišč, in sicer v predvideni površini 2.393 m2, spremeni v stavbna zemljišča z namenom razširitve dostopne poti, zaradi izboljšanih pogojev za dostop in dovoz materialov in ureditev dodatni 56 parkirnih mest za zaposlene v dveh terasah.

Iz potrdila o namenski rabi zemljišča z dne 20.11.2019 izhaja, da na zemljiščih v lasti RUT d.o.o. – v likvidaciji ne obstaja predkupna pravica Občine Tolmin in da na teh zemljiščih ne uveljavlja začasnih ukrepov za zavarovanje.

Rut d.o.o. – v likvidaciji
zanj likvidacijski upravitelj
Taljat upravljanje d.o.o.
direktor
Dušan Taljat

© Rut d.o.o. - v likvidaciji d.o.o., 2020